بایگانی برچسب برای: بازار نخود تهران

قیمت خرید نخود

قیمت نخود داخلی در بازار تهران

/
قیمت نخود در مراکز مختلف با یکدیگر متفاوت است. دلیل تغییر قیمت…