صادرات حبوبات به قطر به عنوان یکی از همسایگان جنوبی کشور ما، سالانه انجام شده و حبوبات با کیفیت بسیاری به مقصد قطر ارسال می شود.
حبوبات الیزا

نوشته‌ها

صادرات حبوبات به عراق

صادرات حبوبات به عراق در سال 1401

/
با توجه به ممنوعیت صادرات حبوبات به عراق، افغانستان، پاکستا…